Arjantin Tipi Başkanlık Sistemi

Arjantin başkanlık sistemi

Arjantin devletinin başkanlık sisteminin özellikleri kısaca şu şekilde:

Başkan'ın Seçilme Şartı

 • Başkan ve başkan yardımcısının birlikte seçildiği Arjantin'de başkan seçilebilmek için adayların en az 30 yaşını doldurmuş olması,Arjantin topraklarında doğmuş olması ve ebeveynlerinin Arjantin vatandaşı olma şartı vardır.Bu şartlar, başkan yardımcısı içinde geçerlidir.
Başkanın Görev Süresi
 • Arjantin'de başkan ve başkan yardımcısı dört yıllığına seçilirler.Başkan ve başkan yardımcısı üst üste iki kez seçilebilirler.Ayrıca birbirlerinin yerine geçme durumları da vardır.Ancak bu yer değiştirme yalnızca bir kez yapılabilir
Başkanlık Seçim Süreci
 • Arjantin'de başkan ve başkan yardımcısı doğrudan halk tarafından ve iki turlu bir seçim sisteminde seçilir.Başkanlık seçiminde eğer hiçbir aday geçerli oyların %45'ini alamazsa ikinci tur seçimine gidilir.Bir ay içerisinde yapılması gereken ikinci tur seçiminde basit çoğunluk esasına göre en yüksek oyu alan aday seçilmiş olur.
Yürütme Organın Yapısı
 • Arjantin yürütme organı başkan,başkan yardımcısı,başbakan ve 16 adet bakanlık ve bakanlık statüsündeki başkana bağlı devlet organlarından oluşur.Yürütme organının başı başkandır.Başkanın,devletin ve hükümetin başı olmak ve başkomutanlık yetkileri bulunmaktadır.
 • Bakanlar kongre üyesi değildir.Kongre toplantılarına katılabilirler ama oy kullanamazlar.
 • Bakanlar seçimle iş başına gelmez; başkan tarafından atanır ve görevden alınırlar.
 • Başkandan sonra en yetkili organ başkan yardımcısıdır.Başkan yardımcısı, başkanın ölümü veya istifası gibi durumlarda ya da başkanının görevin başında bulunmadığı geçici durumlarda başkanlık görevini üstlenir.
 • Arjantin'de ayrıca bakanların şefi figürü vardır.Biz buna başbakanlık diyebiliriz.Başbakanın temel işlevi bakanların çalışmasının organize edilmesi,merkezi ve yerel yönetimler arasındaki ilişkileri düzenlemektir.
 • Başbakan bakanlardan ayrı olarak Kongreye karşı siyasi sorumluluk taşımaktadır.Başbakan'a gensoru verilebilir.Kamaranın salt oyuyla görevden alınabilir.
Başkanın Yürütmeye Dair Yetkileri
 • Arjantin'de başkan Meclisin görevden aldığı kişiler hariç federal yargıya tabi suçluların cezasını affedebilir veya hafifletebilir.
 • Uluslararası anlaşmalar imzalayabilir.
 • Büyükelçileri,bakanları atayabilir,görevden alabilir.
 • Bakanlar kurulu başşkanını,bakanları,başkanlık sekreterlerini,anayasa tarafından düzenlenmemiş görevlileri atayabilir veya görevden alabilir.

  Başkanın Kararname Ve Veto Yetkisi
  • Arjantin'de başkanın başkanlık kararnamesi çıkarma yetkisi vardır ancak kararname sadece düzenleyici bir rol oynayacak şekilde olmalıdır.
  • Başkan daha çok kanunları resmen ilan etmek yoluyla yasa yapım sürecine dahil olur.
  • Başkan olağanüstü,acil durumlar dışında kanun hükmünde kararname çıkaramaz.Acil durumlarda çıkardığı kanun hükmünde kararnameler bakanların oy birliğiyle kabul edilir.
  • Başkana gelen yasaların 10 gün içinde kabul edilmesi ya da reddedilmesi gerekir.Başkanın bazı yasa tekliflerinin bazı maddelerini kabul edip bazılarını da reddetme şansı yoktur.
  • Başkanın yasaları veto etme hakkı vardır.Veto sonucu yasa meclise döner.Mecliste üçte iki oy çoğunluyla yasa kabul edilirse başkan yasayı yayımlamak zorundadır.

   Başkan ve Siyasi Parti İlişkisi
   • Arjantin'de devlet başkanının başkanlık seçim sürecinde bir siyasi partiyle bağı bulunması başkanlık sistemlerinin doğası gereği olağan bir gerçektir.Ancak bu bağ, daha çok gayri resmi bir ilişkidir.Başkan ve parti çok fazla iç içe olmaz.
   • Bu durumun en önemli sebebi Arjantin'de tarihi olarak güçlü siyasi geleneklerin ve partilerin varlığıdır.
   • Çok partili bir siyasi yapıya sahip olan Arjantin'de en güçlü parti 1946'dan beri var olan Adalet Partisidir.Günümüzde ise bu güç Sivil Koalisyon Partisi'ndedir.
   • Arjantin'de partiler birbirinden ideolojik olarak kesin çizgilerle ayrılmıştır.

    Yasamanın Yürütmeye karşı yetkileri
    • Arjantin’de yasama organının yürütme organına karşı yetkileri arasında başkan ve başkan yardımcısının istifasını kabul veya reddetmek; gerektiğinde başkan seçiminin yenilenmesi için çağrıda bulunmak; yürütme organının savaş ilanını veya barış imzalamasını onaylamak; vatana yönelik saldırılara karşılık verilmesi için yürütmeyi yetkilendirmek ve savaş ganimetlerine yönelik kararlar almak; yabancı askeri güçlerin ülke topraklarını kullanmasına onay vermek; hükümetin olağanüstü hal kararını kabul etmek ya da ertelemek; hükümetin imzaladığı uluslararası anlaşmaları onaylamak ya da reddetmek yer almaktadır.

     Fesih Meselesi
     • Arjantin'de başkan Kongreyi feshedemez ancak Temsilciler Meclisinin Senatonun önünde başkanı,başkan yardımcısını,bakanlar kurulu başkanını,bakanları ve Yüksek Mahkeme yargıçlarını azletme yetkisi vardır.
     • Görevi kötüye kullanma ve adi suçlardan azil işlemi gerçekleştirilir.Azil işlemlerinin görüşülmesi için Meclisin mevcut üye sayısının üçte ikisinin çoğunluğu gerekir.

     Sizde sizi etkileyen bir olayın fotoğrafını, kısa bir içerikle bize gönderebilir ve Görsel Hafıza ailesine katılabilirsiniz!

     Hiç yorum yok:

     Yorum Gönder